Zaloguj się Zarejestruj się

Świąteczny konkurs Ekiosku -„Zrób sobie prezent. Tablet za zdjęcie"
art. 1
Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem organizuje konkurs pod nazwą „Zrób sobie prezent. Tablet za zdjęcie”. Uczestnicy zgłaszają i internauci wybierają w głosowaniu na profilu facebook: www.facebook.com/ekiosk.media najciekawsze ich zdaniem świąteczne zdjęcie.
art. 2
Konkurs „Zrób sobie prezent. Tablet za zdjęcie” przeprowadzony będzie w terminie od 1.12 – 2.01. 2013 roku.
art. 3
Zasady konkursu:
1. Konkurs rozpocznie się 1 grudnia wraz ze startem nowej oferty promocyjnej Ekiosku pod nazwą „Zrób sobie prezent. Tablet za zdjęcie”.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni klient Ekiosku, który w okresie od 1 do 20 grudnia kupi ewydanie wybranego tytułu dostępnego w Ekiosku i polubi na facebooku profil www.facebook.com/ekiosk.media.
3. W pierwszym etapie konkursu Uczestnicy nadsyłają na adres e-kiosk@expressmedia.pl zdjęcia o tematyce świątecznej. Mogą to być fotografie z tegorocznych przygotowań do Gwiazdki, ale też zdjęcia z poprzednich lat, pokazujące jak Uczestnicy Konkursu spędzają Boże Narodzenie. Do zdjęcia należy dołączyć krótki komentarz.
4. Każdy Uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę zdjęć z komentarzem
5. Uczestnik w tytule maila powinien wpisać: Konkurs „Zrób sobie prezent. Tablet za zdjęcie”. W treści maila należy umieścić: Imię i nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika.
6. W drugim etapie Konkursu internauci wybiorą najciekawsze ich zdaniem siąteczne zdjęcie. Głosowanie odbędzie się na profilu facebook Ekiosku - www.facebook.com/ekiosk.media. Internauci będą oddawać głos poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to" umieszczonego pod wybranym zdjęciem. Każdy internauta może oddać głos na dowolną liczbę zdjęć. Głosy oddane poza wyznaczonym terminem nie będą ważne.
7. Konkurs wygrywa Uczestnik, którego zdjęcie zdobędzie największą liczbę głosów.
8. Nagrodą w Konkursie jest tablet o wartości 999 zł.
Art. 4
Terminy plebiscytu:
- zgłoszenia do plebiscytu - od 1.12. 2012 roku do 20.12.2012 roku do godziny 12.
- start głosowania na profilu facebook www.facebook.com/ekiosk.media 21.12.2012 roku od godziny 12 do 31.12.2012 roku, do godziny 23.59
- oficjalne wyniki przedstawione zostaną 2.01.2013 roku na profilu facebook www.facebook.com/ekiosk.media. 2.01.2013 oraz na www.ekiosk.media.pl
Art. 5
Do udziału w Konkursie nie mają prawa pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
Art. 6
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Konkursu na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach, oraz że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Art. 7
Prawidłowość nadsyłania maili oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu. Z wszelkich czynności Komisja Konkursowa sporządzi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej .

Art.8
Skład Komisji Konkursowej:
1. Marta Leszczyńska – przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. zo.o.
2. Paulina Anikowska – przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. zo.o.
Art. 9
1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin zostanie zamieszczony na stronach www gazety.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez zwycięzcę Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
Art. 10
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.
 


Kliknij Lubię to!

Odwiedzaj stronę Ekiosku na Facebook-u i szukaj informacji o konkursach.