Zaloguj się Zarejestruj się

Regulamin zakupów w eKiosku

 

 Regulamin

Każdy Użytkownik serwisu e-kiosk zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

I 1. Informacje ogólne

1.1. Serwis e-kiosk prowadzony jest przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609.

1.2. Korzystanie z usług oferowanych przez serwis oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

1.3. e-Kiosk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu dostępny jest w każdej chwili w serwisie e-Kiosk.

 

2. Opis usług

2.1. Serwis e-Kiosk świadczy usługi polegające na sprzedaży pojedynczych egzemplarzy oraz prenumerat Expressu Bydgoskiego, Nowości – Dziennika Toruńskiego oraz ich mutacji w formie cyfrowej (zwanych dalej e-wydaniami) oraz innych periodycznych i nieperiodycznych wydawnictw, a także produktów/gadżetów promocyjnych zachęcających do skorzystania z wydań elektronicznych.

2.2. Do korzystania z e-wydań dystrybuowanych w systemie e-Kiosk niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera z systemem zapewniającym obsługę technologii javascript / java , wyposażonego w przeglądarkę internetową. Do poprawnego wyświetlania strony niezbędne jest korzystanie z wersji przeglądarek: Internet Explorer 9+, Chrome 29+, Firefox 16+, Opera 12.1+, Android Browser 4.4+. Na wcześniejszych wersjach strona może nie wyświetlać się poprawnie.

2.3. e-Kiosk zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie e-wydań i e-prenumeraty. Oferty e-wydań i e-prenumeraty mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.

2.4. Do e-wydań sprzedawanych w e-Kiosk nie jest dołączana w żadnej formie zawartość płyt CD/DVD dostępnych z papierowymi odpowiednikami.

2.5. e-Kiosk zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.

 

3. Zasady świadczenia usług

3.1. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

3.2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy hasła i nazwy Użytkownika. e-Kiosk nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkowników swoich danych osobom trzecim.

3.3. Korzystanie z usług e-Kiosk możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie. Rejestracja polega na podaniu co najmniej unikalnego identyfikatora, hasła oraz adresu e-mail Użytkownika.

3.4. Zamówienie e-wydań i e-prenumeraty polega na wybraniu przez Użytkownika e-wydań (lub prenumerat e-wydań) i dokonania ich zakupu (w przypadku e-wydań i e-prenumeraty udostępnianych w systemie odpłatnie).

3.5. Zamówione e-wydania/e-prenumeraty udostępniane są Użytkownikowi do pobrania (PDF) i do przeglądania za pomocą przeglądarki WWW i dostępne przez okres 6 miesięcy w koszyku/e-koncie Użytkownika.

3.6. Opłacenie transakcji nabycia płatnych e-wydań może nastąpić:
- za pomocą karty płatniczej
- za pomocą przelewu online
- poprzez wysłanie SMS

3.7. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i przelewów online jest firma Dialcom (Przelewy24), opisana na stronie internetowej http://przelewy24.pl/. Użytkownik nie ponosi z tego powodu żadnych dodatkowych kosztów - opłaty za realizację transakcji wliczone są w cenę e-wydań i e-prenumeraty.

Ceny produktów sprzedawanych w e-Kiosku reguluje Cennik Wydań Elektronicznych Polska Press Sp. z o.o.

3.8. e-Kiosk zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług, zablokowania konta w przypadku złamania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub naruszenia zasad opisanych w Regulaminie. W takim przypadku e-Kiosk może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności e-Kiosku.

3.9. Użytkownik ma prawo do korzystania ze swoich e-wydań na dowolnym komputerze.

3.10. Użytkownik e-wydań nie jest uprawniony do:
- rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach,
- ingerowania w jego zawartość,
- publikacji, dystrybucji, powielania,
- usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
- oddawania w najem,
- jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

3.11. Użytkownik nabywający e-wydanie/e-prenumeratę zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie szkody wydawcy produktów, o których mowa w pkcie 2.1 niniejszego regulaminu wynikłej z udostępnienia korzystania z serwisu e-kiosk nieuprawnionym osobom trzecim.

3.12. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem online każdy użytkownik e-wydania/e-prenumeraty otrzymuje e-mailem nie wymagającą podpisu fakturę VAT w postaci cyfrowej. W celu otrzymania faktury papierowej należy się skontaktować z hotlinem e-Kiosku. W przypadku płatności za pomocą SMS koszt doliczony jest do rachunku otrzymywanego od operatora GSM.

3.13. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez serwis e-Kiosk jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

3.14. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez e-Kiosk można zgłaszać pocztą elektroniczną za pośrednictwem strony Kontakt na adres: prenumerata.bydgoszcz@polskapress.pl lub w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: Ekiosk ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od Serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4.1. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez e-Kiosk oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa dla innych celów marketingowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późń. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

4.2. e-Kiosk jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy e-Kiosk a Użytkownikiem, przedmiotem której jest świadczenie usługi przez e-Kiosk polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi korzystania z serwisu e-Kiosk oraz systemu e-Kiosk, a także w celu prowadzenia działań marketingowych prowadzonych przez e-Kiosk.

4.3. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez e-Kiosk w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przez e-Kiosk swoich danych osobowych wydawcom, z którymi e-Kiosk zawarł umowę w zakresie sprzedaży wydań cyfrowych, jedynie w celu prawidłowego rejestrowania prenumeratorów, zgodnie z Regulaminem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

4.4. e-Kiosk jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez e-Kiosk, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z serwisu oraz systemu e-Kiosk.

4.5. e-Kiosk, na każde pisemne żądanie Użytkownika, w terminie 30 dni poinformuje w szczególności jakie dane zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.


5. Własność intelektualna

5.1. Wszystkie elementy serwisu internetowego - teksty, grafiki itp. - są własnością e-Kiosk lub firm współpracujących z e-Kiosk. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z serwisu e-Kiosk bez uzyskania zgody e-Kiosk lub odpowiedniego partnera e-Kiosk jest zabronione.

5.2. Właścicielem praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanych książkach, gazetach i czasopismach, okładek prezentowanych publikacji, logotypy wydawców itp., są ich wydawcy. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.

5.3. Właścicielem praw autorskich do plików z e-wydaniami jest e-Kiosk. Zabrania się przekazywania swoich plików z e-wydaniami osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.

5.4. e-Kiosk pełni rolę dystrybutora e-wydań, nie ma więc żadnej kontroli nad zawartością merytoryczną prezentowanych w serwisie e-Kiosk publikacji. W związku z tym e-Kiosk nie gwarantuje prawdziwości, kompletności ani użyteczności tych materiałów i nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z polegania na informacjach zamieszczonych w e-wydaniach oferowanych publikacji.

5.5. e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w serwisie e-Kiosk adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Użytkowników.


6. Wyłączenie odpowiedzialności e-Kiosk

6.1. e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z serwisu e-Kiosk, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu. W szczególności e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z oferowanych usług, niemożności skorzystania z e-Kiosk Readera oraz szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Użytkownika.


7. Zgoda na otrzymywanie biuletynu

7.1. Użytkownik, korzystający z serwisu e-Kiosk oraz systemu e-Kiosk, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie od e-Kiosk wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika Biuletynu lub informacji SMS, który informuje o nowościach w serwisie, promocjach oraz o nowych e-wydaniach dostępnych na stronach serwisu e-Kiosk.

7.2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Biuletynu korzystając z tzw. Panelu użytkownika. Informacja o sposobie korzystania z Panelu użytkownika zawarta jest w każdym Biuletynie. Po zmianie ustawień w Panelu e-Kiosk zaprzestaje przesyłać Biuletyn Użytkownikowi.

7.3. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z pkt. 4.4 Regulaminu jest tożsame z usunięciem jego konta oraz adresu e-mail, na który e-Kiosk dotychczas przesyłał materiały marketingowe e-Kiosk.

Bydgoszcz, 1 marca 2011


II Polityka prywatności


Polska Press Sp. z o.o. (dalej: e-Kiosk), właściciel serwisu e-Kiosk, szanuje prawo Użytkowników do ochrony ich prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach systemu.


1. Jakie informacje są zbierane i wykorzystywane przez e-Kiosk?

e-Kiosk, prowadząca serwis e-Kiosk, zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do realizacji zamówień e-wydań. Właściwość świadczonej usługi oraz sposób jej rozliczenia wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
a) nazwiska i imienia,
b) adresu zameldowania na pobyt stały,
c) adresu poczty elektronicznej i telefonu Użytkownika,
d) w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji zamówień e-wydań.

3. W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe?

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze e-Kiosk są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez e-Kiosk, właściciela serwisu e-Kiosk.

4. Czy dane osobowe są udostępniane innym podmiotom?

e-Kiosk gromadzi dane Użytkowników przede wszystkim w celu realizacji usług w zakresie dystrybucji e-wydań. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, np. wydawnictwom, które chcą zaoferować dodatkowe produkty swoim prenumeratorom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych i otrzymywanie materiałów reklamowych przez Użytkownika.

Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez e-Kiosk listów elektronicznych.

5. Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych.

W serwisie e-Kiosk dostępna jest po zalogowaniu strona Twoje konto, za pomocą której Użytkownik ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych. Usunięcie z bazy danych informacji o kliencie, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa, jest możliwe po przesłaniu maila za pośrednictwem strony Kontakt.

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

e-Kiosk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu. Użytkowników systemu e-Kiosk obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach serwisu.
Bydgoszcz, 1 marca 2011

 

Dane kontaktowe

Polska Press Sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz
NIP: 522-01-03-609
KRS 0000002408

prenumerata.bydgoszcz@polskapress.pl